RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1 ) informuję, że:

1. Administratorem jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Rybnicka 125, biuro@zzo-raciborz.pl tel. 032 418 40 74.

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez e-mail iodo@zzo-raciborz.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

- zawarcie i realizacja umowy sprzedaży środka RAKOR, ewentualne dochodzenie roszczeń albo obrona w sprawie roszczeń lub praw Zakładu,

- przyjęcie odpadów biodegradowalnych na Kompostownię Odpadów w Raciborzu,

- zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Zakładu poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- wykonanie umowy cywilnoprawnej, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) - odbiór odpadów biodegradowalnych,

- realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. zapewnienie bezpieczeństwa osób lub ochrony mienia przez Zakład poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego.

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Pana/Pani dane będą udostępniane, w tym innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

6. Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od celów przetwarzania tj.

- dla realizacji zadania publicznego - przez czas nieograniczony,

- przez cały czas trwania umowy,

- po wygaśnięciu umowy dane osobowe są przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa

- obraz utrwalony na rejestratorze przechowywany jest przez okres 30 dni, po tym czasie zostaje usuwany poprzez nowe nagrania z monitoringu. Po upływie wymienionego okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu prawo do:

- żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,

- sprostowania danych osobowych,

- żądania usunięcia danych,

- żądania ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem wynikającym z przepisu prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy. 10.Pana dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą profilowane.

Informacja wytworzona przez:
Jadwiga Magott
email: j.magott@zzo-raciborz.pl tel.:32 418 40 74
, w dniu:  01‑07‑2019 14:30:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jadwiga Magott
email: j.magott@zzo-raciborz.pl tel.:32 418 40 74
, w dniu:  01‑07‑2019 14:30:46
Data ostatniej aktualizacji:
01‑07‑2019 14:42:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie